Tryb składania wniosków o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz o nadanie uprawnień budowlanych

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO ORAZ O NADANIE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

Świętokrzyska Okręgowa Izba Architektów RP
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
25-515 Kielce ul. Silniczna 15/4
(nazwa i adres okręgowej komisji kwalifikacyjnej Izby Architektów RP)

71 1020 2629 0000 9402 0009 7329
(nr rachunku bankowego okręgowej izby architektów RP)

 1. Wnioski o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej:
  1) do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
  2) do projektowania bez ograniczeń;
  3) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
  4) do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie;
  5) do projektowania w ograniczonym zakresie;
  6) do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie,
  powinny być składane do okręgowej komisji kwalifikacyjnej Izby Architektów RP, właściwej, zgodnie z miejscem zamieszkania wnioskodawcy.
 2. Wniosek powinien być sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do „Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej”.
 3. Do wniosku należy dołączyć:
  1. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych albo kopię odpisu dyplomu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez pracownika biura okręgowej izby architektów RP przyjmującego wniosek. W przypadku studiów 2-stopniowych należy przedłożyć dyplom ukończenia studiów I i II stopnia.
  2. Suplement do dyplomu albo wypis z przebiegu studiów potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. W przypadku studiów 2-stopniowych należy przedłożyć suplement do dyplomu lub potwierdzony wypis z przebiegu studiów I i II stopnia.
  3. Dokumenty potwierdzające odbycie praktyki zawodowej, tj:
   oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej wraz ze zbiorczym zestawieniem odbytej praktyki zawodowej wg Załącznika nr 5 i nr 5a do Regulaminu lub,
   zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej wydane przez właściwego wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, z wyszczególnieniem okresu odbywania praktyki zawodowej z podaniem terminów rozpoczęcia i ukończenia praktyki, z zakresu danej specjalności – w przypadku praktyki zawodowej przy projektowaniu lub budowie obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych w jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych albo Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub,
   dokument wydany przez kierownika jednostki, w której odbywała się praktyka zawodowa, potwierdzony przez osobę, pod kierunkiem której była odbywana praktyka, posiadającą uprawnienia odpowiadające uprawnieniom w specjalności architektonicznej oraz zakresem adekwatnym do rodzaju uprawnień o jakie ubiega się kandydat – w przypadku praktyki odbywanej za granicą lub,
   książka praktyki zawodowej z udokumentowana praktyką zawodowa przed 25 września 2014r., z wpisami potwierdzonymi, przez kierownika praktyk do dnia 16 października 2014r – w przypadku osób posiadających zarejestrowaną książkę praktyk w okręgowej izbie architektów RP lub urzędzie wojewódzkim w okresie od 1 stycznia 1995 r. do 24 września 2014 r. lub,
   zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej, potwierdzone przez osobę kierująca praktyką – w przypadku osób, które odbyły praktykę zawodową przed dniem 1 stycznia 1995 r.
  4. maksimum trzy wybrane przez kandydata prace projektowe wykonane w ramach odbytej praktyki zawodowej – w przypadku ubiegania się o nadanie uprawnień do projektowania bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie.
  5. zaświadczenie z uczelni – w przypadku gdy studia były prowadzone w oparciu o umowę zawartą z Izbą Architektów RP, o której mowa w art. 168b ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, ze zm.)
  6. życiorys zawodowy;
  7. zaświadczenie o przynależności kierownika/patrona praktyk do izby samorządu zawodowego w całym okresie kierowania praktyką lub patronowania jej, wraz z kopią uprawnień budowlanych kierownika/patrona praktyk.
  8. decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych – jeśli osoba posiada inne uprawnienia budowlane niż objęte wnioskiem.
  9. dowód uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne tj. opłatę z tytułu kwalifikowania, w wysokości ustalonej odpowiednią uchwałą Krajowej Rady IARP zgodnie z art. 12 ust.5c – ustawy Prawo budowlane. Drugą ratę opłaty tj. opłatę z tytułu przeprowadzenia egzaminu uiszcza się najpóźniej 14 dni przed przystąpieniem do egzaminu pisemnego.
 4. Za pracę projektową, o której mowa w ust. 3 pkt. 4 powyżej uznaje się, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kierownika/patrona praktyk, kopie części architektonicznej projektu budowlanego, w wykonaniu których uczestniczyła osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej. Prace projektowe kandydat składa w formie papierowej.
 5. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej teczce.
 6. Biuro okręgowej izby architektów RP czynne jest w dniach: poniedziałek – piątek w godzinach 10.00-15.00 (w poniedziałek do 16.30) W tych terminach możliwe jest uzyskiwanie informacji telefonicznych pod numerem: 41 344 53 15 albo e-mailem na adres: swietokrzyska@izbaarchitektow.pl
 7. Podstawowe informacje dotyczące Izby Architektów RP znajdują się na jej urzędowej stronie internetowej pod adresem: www.izbaarchitektow.pl.

 

Wniosek o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego
oraz o nadanie uprawnień budowlanych
w specjalności architektonicznej - do pobrania (Word)

Możliwość komentowania jest wyłączona.