Tryb składania wniosków o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz o nadanie uprawnień budowlanych

1. Okręgowe izby architektów RP publikują na swoich stronach internetowych informację
dotyczącą trybu składania wniosków o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz
nadanie uprawnień budowlanych, w tym w zakresie formy i terminu ich złożenia.
2. Właściwość miejscową okręgowej komisji kwalifikacyjnej Izby Architektów RP wyznacza
miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o uprawnienia budowlane wskazane we wniosku,
a w przypadku braku zamieszkania w kraju – według miejsca pobytu tej osoby. Jeżeli nie można
ustalić miejsca zamieszkania ani miejsca pobytu w kraju, sprawa należy do właściwości
okręgowej komisji kwalifikacyjnej, do której złożono wniosek.
3. Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych, zawiera:
1) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, w odniesieniu do rodzaju i zakresu
uprawnień budowlanych:
a) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia albo studiów
jednolitych magisterskich albo kopię odpisu dyplomu;
b) suplement do dyplomu albo zaświadczenie o przebiegu studiów I lub II-go
stopnia albo studiów jednolitych magisterskich (zawierające program
studiów określony w punktach ECTS lub wyszczególnienie liczby godzin zajęć
w przebiegu studiów), potwierdzony przez kierownika podstawowej
jednostki organizacyjnej uczelni;
2) dokumenty potwierdzające odbycie praktyki zawodowej:
a) zbiorcze zestawienie projektów i prac wykonanych w ramach praktyki
zawodowej, oddzielnie dla praktyki przy sporządzaniu projektów oraz
praktyki na budowie, w odniesieniu do wniosku w sprawie uprawnień do
projektowania lub projektowania i kierowania robotami budowlanymi
i budową, wraz z oświadczeniem potwierdzającym jej odbycie, wg załącznika
nr 1 do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju lub
b) zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej wydane przez
właściwego wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego,
z wyszczególnieniem okresu odbywania praktyki zawodowej z podaniem
terminów rozpoczęcia i ukończenia praktyki, z zakresu danej specjalności – w
przypadku praktyki zawodowej przy projektowaniu lub budowie obiektów
budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych w jednostce
organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi
właściwemu do spraw wewnętrznych albo Szefowi Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego lub
c) dokument zawierający przebieg praktyki, wydany przez kierownika jednostki,
w której odbywała się praktyka zawodowa, potwierdzony przez osobę, pod
kierunkiem której była odbywana praktyka, posiadającą uprawnienia
odpowiadające uprawnieniom w specjalności architektonicznej oraz
zakresem adekwatnym do rodzaju uprawnień o jakie ubiega się kandydat –
– w przypadku praktyki odbywanej za granicą – zgodnie z § 3 rozporządzenia
Ministra Inwestycji i Rozwoju lub
d) książka praktyki zawodowej z udokumentowaną praktyką zawodową przed
25 września 2014 r., z wpisami potwierdzonymi przez osobę kierującą
praktyką do dnia16 października 2014 r. – w przypadku osób posiadających
zarejestrowaną książkę praktyk w dowolnej okręgowej izbie architektów RP
lub urzędzie wojewódzkim w okresie od 1 stycznia 1995 r. do 24 września
2014 r. lub
e) zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej, wydane przez jednostkę,
w której praktyka się odbywała, potwierdzone przez osobę kierującą
praktyką – w przypadku osób, które odbyły praktykę zawodową przed dniem
1 stycznia 1995 r.;
3) dwie wybrane przez kandydata prace projektowe, dotyczące różnych obiektów,
o różnych funkcjach, wykonane w ramach odbytej praktyki zawodowej – w przypadku
ubiegania się o nadanie uprawnień budowlanych do projektowania albo
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub
w ograniczonym zakresie;
4) zaświadczenie z uczelni – w przypadku, gdy studia były prowadzone w oparciu o umowę
zawartą z Izbą Architektów RP, o której mowa w art. 61 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
5) życiorys zawodowy;
6) zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego osób kierujących
praktyką zawodową, w tym patrona praktyki, za cały okres tej praktyki, wraz z kopią
uprawnień budowlanych odpowiednich do rodzaju i zakresu (nie mniejszych) o jakie
ubiega się wnioskodawca;
7) decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych, jeśli osoba posiada inne uprawnienia
budowlane niż objęte wnioskiem;
8) dowód uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne tj. opłatę z
tytułu kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej. Drugą ratę tj. opłatę za
przeprowadzenie egzaminu na uprawnienia budowlane, uiszcza się nie później niż 14
dni przed przystąpieniem do egzaminu;
9) informację, czy kandydat składał uprzednio wniosek o nadanie uprawnień budowlanych
w innej okręgowej komisji kwalifikacyjnej, jeśli tak, to w której.
4. Wysokość opłaty z tytułu kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej (pierwsza rata) oraz
z tytułu przeprowadzenia egzaminu na uprawnienia budowlane (druga rata), ustala w drodze
uchwały i podaje do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej Krajowa Rada Izby
Architektów RP.
5. Za prace projektowe uznaje się, poświadczone przez osobę kierującą praktyką projektową, kopie
części architektonicznej projektów budowlanych, w wykonaniu których uczestniczyła osoba
ubiegająca się o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej. Prace
projektowe, powinny być sporządzone w czytelnej formie i skali.
6. Wymagany zakres praktyki zawodowej kandydata, powinien być odpowiedni do wnioskowanego
zakresu uprawnień do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi i budową lub
projektowania i kierowania robotami budowlanymi i budową – zgodnie z § 7 ust.1 i 2.
7. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku, okręgowa komisja kwalifikacyjna
wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia, w określonym terminie, zgodnie z przepisami art. 64
K.p.a.
8. Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna przekazuje klauzulę informacyjną RODO (wzór nr 10) przy
pierwszej czynności skierowanej do strony, chyba że strona posiada

 

Wniosek o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego
oraz o nadanie uprawnień budowlanych
w specjalności architektonicznej - do pobrania (Word)

Możliwość komentowania jest wyłączona.