Stanowisko Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w przedmiocie kwalifikowania wykształcenia kandydatów na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna, poniżej przedstawia stanowisko w zakresie kwalifikowania wykształcenia kandydatów na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, którzy ukończyli studia na kierunku związanym z budownictwem, a następnie ukończyli studia drugiego stopnia na kierunku architektura lub ukończyli tylko studia na kierunku związanym z budownictwem.

W pierwszej kolejności Krajowa Komisja Kwalifikacyjna wskazuje, że zgodnie z art. 12 ust 2 ustawy Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją. W świetle powyższej normy interpretacyjnej, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna stoi na stanowisku, iż na etapie kwalifikowania wykształcenia kandydata do uzyskania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej, niezbędne jest dokonanie indywidualnej oceny, poziomu uzyskanego wykształcenia w świetle przepisów powszechnie obowiązujących, które regulują minimalny poziom wykształcenia, niezbędny do wykonywania zawodu architekta.

Konieczność badania wykształcenia kandydata na architekta w oparciu o powyższe przepisy, potwierdza wykładnia dokonana przez Polską Komisję Akredytacyjną. Izba Architektów RP wystąpiła bowiem do Polskiej Komisji Akredytacyjnej z wnioskiem o przedstawienie stanowiska w zakresie interpretacji przepisów rozporządzenia, w ramach kwalifikowania wykształcenia niezbędnego do nabycia uprawnień budowalnych w specjalności architektonicznej. W odpowiedzi Komisja jednoznacznie wskazała, że w świetle konieczności spełnienia wymogów dotyczących poziomu wykształcenia, wymagań programowych i jakości kształcenia nie ma w Polsce kierunku pokrewnego do kierunku architektura lub architektura i urbanistyka. Stanowisko takie potwierdza również pismo Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 sierpnia 2014 r.

Tym samym, w toku postępowania kwalifikacyjnego, tak zarówno okręgowe komisje kwalifikacyjne jak i Krajowa Komisja Kwalifikacyjna, dokonywać powinny oceny wykształcenia kandydata nie tylko w świetle rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. (Dz. U. nr 2017 poz. 1233) w sprawie standardów kształcenia dla kierunków weterynarii i architektury ale również na podstawie przepisów dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych.

W świetle stanowiska Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departamentu Współpracy Międzynarodowej, wszystkie polskie notyfikacje uczelni wyższych dotyczą kształcenia na kierunku architektura łącznie na studiach pierwszego i drugiego stopnia, ponieważ jedynie ukończenie łącznie pierwszego i drugiego stopnia na kierunku architektura wypełnia postanowienia art. 46 dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. i w świetle powyższych przepisów oraz w świetle stanowiska Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ocenie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, wyłącznie ukończenie studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku architektura, uprawnia do ubiegania się o nadanie uprawnień budowalnych w specjalności architektonicznej. Tym samym, w ocenie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, ukończenie studiów na kierunku architektury wyłącznie na poziomie studiów II stopnia, wyłącza w chwili obecnej możliwość ubiegania się o nadanie uprawnień w tej specjalności.

Reasumując, w ocenie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej osoby, które pomimo ukończenia studiów II stopnia na kierunku architektura lub architektura i urbanistyka, nie osiągnęły poziomu wykształcenia zgodnego z w/w rozporządzeniem oraz art. 46 dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r , nie spełniają wymogów w zakresie wykształcenia i na etapie postepowania kwalifikacyjnego, nie powinny zostać dopuszczone do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej.

Małgorzata Włodarczyk, Architekt IARP
Przewodnicząca KKK

Ten wpis został opublikowany w kategorii aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.