Opłaty za postępowanie kwalifikacyjne

Uchwała nr O – 64 – VI – 2023
Krajowej Rady Izby Architektów RP
z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne
o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej

Na podstawie art. 33 pkt 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych
architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117 ze zm.), w zw. z art. 12 ust. 5 –
5c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, ze. zm.) uchwala się,
co następuje:

§ 1

1. Opłata za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności
architektonicznej, o których mowa w:
1) art. 14 ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wynosi:
a) z tytułu kwalifikowania 1390,00 złotych (słownie: tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt złotych
i 00/100),
b) z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1390,00 złotych (słownie: tysiąc trzysta
dziewięćdziesiąt złotych i 00/100),
c) z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 820,00 złotych (słownie:
osiemset dwadzieścia złotych i 00/100);
2) art. 14 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wynosi:
a) z tytułu kwalifikowania 2090,00 złotych (słownie: dwa tysiące dziewięćdziesiąt złotych
i 00/100),
b) z tytułu przeprowadzenia egzaminu 2090,00 złotych (słownie: dwa tysiące
dziewięćdziesiąt złotych i 00/100),
c) z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 1200,00 złotych (słownie:
tysiąc dwieście złotych i 00/100).

2. Traci moc uchwała nr O – 08 – V – 2022 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 23 lutego
2022 r. w sprawie wysokości opłaty za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień
budowlanych w specjalności architektonicznej.
§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 3 marca 2023 r. i zostanie opublikowana na stronie
internetowej Krajowej Izby Architektów RP w dniu jej podjęcia.
2. Do opłat od wniosków złożonych lub wysłanych przed datą wejścia w życie uchwały mają
zastosowanie przepisy dotychczasowe.

Piotr Fokczyński, Architekt IARP

Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP

Krzysztof Nowak, Architekt IARP

Sekretarz Krajowej Rady Izby Architektów RP

Skip to content