Praktyka zawodowa

Od dnia 25 września 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wzrześnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 24.09.2014 r. poz. 1278). Zgodnie z § 3 ust. 7  w/w rozporządzenia, praktykę zawodową (od dnia 25.09.2014r.) należy dokumentować w formie oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia – do pobrania (PDF).

Zgodnie z § 21.1. w/w rozporządzenia „Wpisy dokonane w książce praktyki zawodowej  i potwierdzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, pod kierownictwem której odbywana była praktyka, przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, dokumentują praktykę rozpoczętą przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. W takim przypadku książkę praktyki dołącza się do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych.”


		
Skip to content