Centralny Rejestr Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane

System e-CRUB, czyli elektroniczny
Centralny Rejestr Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane

W systemie e-CRUB prowadzonym przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego znajdują się dane osób, które nabyły uprawnienia budowlane po 1 stycznia 1995 r.

Zgodnie z art. 12. ust. 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682): „Osoba, która nabyła uprawnienia budowlane przed dniem 1 stycznia 1995 r. i jest członkiem izby samorządu zawodowego, może wystąpić do właściwej okręgowej komisji kwalifikacyjnej izby samorządu zawodowego z wnioskiem o przekazanie Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, za pomocą systemu e-CRUB, danych identyfikujących uprawnienia budowlane wraz z kopią tych uprawnień […]”.

Uprawnione osoby zainteresowane  wpisaniem ich danych do bazy e-CRUB uprzejmie prosimy o  wypełnienie i podpisanie załączonego wzoru wniosku i dostarczenie go wraz z oryginałem uprawnień (do zeskanowania) lub kopią uprawnień potwierdzoną za
zgodność z oryginałem przez notariusza do biura izby osobiście lub listownie: Biuro Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP; ul. Silniczna 15/4, 25-515 Kielce.

e-CRUB wniosek – wzór [.pdf]

e-CRUB wniosek – SWOIA [.doc]

UWAGA:

Wnioski złożone do 15 czerwca zostaną rozpatrzone do końca czerwca 2023 r.
Wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane po otrzymaniu min. 10 wniosków, najpóźniej w grudniu 2023 r.
Więcej informacji o systemie e-CRUB

Skip to content