Wykaz aktów prawnych obowiązujących na egzaminie

Wykaz aktów prawnych wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi, z określeniem niezbędnego zakresu ich znajomości

Aktualizacja: kwiecień 2024 rok

Objaśnienia:
• S – „znajomość szczegółowa” – oznacza, iż z uwagi na rangę zagadnień, które są regulowane danym aktem prawnym w wykonywaniu zawodu architekta, wymagana jest dokładna znajomość całości przepisów tego aktu z umiejętnością ich zinterpretowania.
• O – „znajomość ogólna” – oznacza, iż wymagane jest wykazanie się ogólnym rozeznaniem w danym akcie prawnym oraz umiejętnością posługiwania się nim w stopniu pozwalającym na wyjaśnienie zagadnienia, które dany przepis reguluje.

lista w dokumencie PDF (do ściągnięcia)

• Treść powyższych aktów prawnych, w tym ich wersje ujednolicone, dostępna jest na stronie:

http://isap.sejm.gov.pl/

• Kandydatów obowiązuje znajomość powyższych aktów prawnych
aktualnych na dzień 29 lutego 2024 r.

Skip to content