Wytyczne dotyczące przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane organizowanych przez okręgowe komisje kwalifikacyjne okręgowych izb architektów oraz inżynierów budownictwa w okresie epidemii spowodowanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Dokument został podzielony na 5 sekcji, w których kolejno przedstawiono:

w Sekcji 1. – podstawowe wytyczne dotyczące m.in. osób uprawnionych do przebywania
w miejscu przeprowadzenia egzaminu, w tym w szczególności na sali egzaminacyjnej oraz
zasad korzystania z artykułów piśmienniczych podczas egzaminów;
1. w Sekcji 2. – wytyczne dotyczące środków ochrony osobistej kandydatów, którzy będą
przystępowali do egzaminu na uprawnienia budowlane oraz innych osób biorących
udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów, w tym zasady dotyczące
zakrywania ust i nosa;
2. w Sekcji 3. – wytyczne dotyczące środków bezpieczeństwa związanych z organizacją
przestrzeni, budynków, pomieszczeń w tym sposób aranżacji sal egzaminacyjnych;
3. w Sekcji 4. – wytyczne dotyczące możliwych modyfikacji w sposobie przeprowadzania
egzaminu;
4. w Sekcji 5. – wytyczne określające sposób postępowania w przypadku podejrzenia
zakażenia u kandydata lub innej osoby biorącej udział w organizowaniu
i przeprowadzaniu egzaminów.

Oznaczeniem [*] wyróżniono wytyczne istotne dla kandydatów, którzy będą przystępowali
do egzaminu na uprawnienia budowlane (zwanych dalej: zdającymi), o których zostaną
poinformowani przed egzaminem.
Oznaczeniem [!] wyróżniono informacje, które będą po raz kolejny przekazane zdającym
po zajęciu miejsc w sali egzaminacyjnej.

Sekcja 1.

Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów
1.1. [*] Na egzamin mogą przyjść wyłącznie: osoby zdające, Przewodniczący
Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych i pozostali członkowie zespołów
egzaminacyjnych (zwani dalej: członkami OKE), osoby zapewniające obsługę
administracyjną, techniczną i informatyczną – bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.
1.2. [*] Osoby zdające oraz osoby udzielające wsparcia w poruszaniu się – w przypadku
osób, które tego wymagają – członkowie OKE oraz osoby zapewniające obsługę
administracyjną, techniczną i informatyczną nie mogą uczestniczyć w egzaminie
również w przypadku, gdy zdiagnozowano u nich zakażenie koronawirusem, są
objęte kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
1.3. [*] Stawiennictwo osoby zdającej z naruszeniem warunków określonych w pkt. 1.1
i 1.2. stanowi zakłócenie przebiegu egzaminu i jest podstawą do wykluczenia tego
zdającego z egzaminu.
1.4. [*] Przed budynkiem oraz w budynku, w którym odbywa się egzamin, w miejscu
rejestracji oraz w pobliżu sali egzaminacyjnej obowiązuje zakaz przebywania osób
towarzyszących, z wyjątkiem sytuacji, kiedy osoba zdająca wymaga pomocy
w poruszaniu się oraz w przypadku osób zdających – matek karmiących dziecko
piersią – na czas przywiezienia dziecka do karmienia i odebrania dziecka po
karmieniu.
1.5. Podczas egzaminu w salach egzaminacyjnych mogą przebywać wyłącznie:
1) osoby zdające,
2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie OKE, osoby
zapewniające obsługę administracyjną, techniczną i informatyczną,
3) inne osoby odpowiedzialne za utrzymanie obiektu w czystości i dezynfekcję,
4) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka
konieczność.
1.6. [*] [!] Podczas egzaminów nie będą zapewnione szatnie, a każdy zdający
przechowuje okrycia wierzchnie oraz walizki/torby w obrębie swojego miejsca
egzaminacyjnego (odzież – np. na oparciu krzesła), w sposób uniemożliwiający
kontakt dotykowy osobom trzecim.
1.7. [*] [!] Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych artykułów piśmienniczych.
Zdający nie mogą pożyczać artykułów piśmienniczych od innych zdających.
1.8. Na części pisemnej egzaminu zdający korzysta z przyniesionego przez siebie
długopisu, zaś na części ustnej egzaminu zdający korzysta z przyniesionych przez
siebie na egzamin dozwolonych materiałów egzaminacyjnych w formie drukowanej
(teksty aktów prawnych, Polskie Normy oraz Eurokody).
1.9. Obowiązuje stanowczy zakaz użyczania między zdającymi jakiejkolwiek rzeczy
przyniesionej na egzamin.
1.10. Zdający nie mogą wnosić na salę egzaminacyjną jakichkolwiek rzeczy zbędnych,
a członkowie OKE nie zapewniają ich przechowania.
1.11. [*] Organizator egzaminu nie zapewnia wody pitnej ani posiłków. Na egzamin można
przynieść własną butelkę z wodą lub innym napojem i przekąski.
1.12. [*] [!] W trakcie przebywania w budynku zdający zobowiązani są do zakrycia ust
i nosa (przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku
ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. –
Prawo o ruchu drogowym)

Sekcja 2.

Środki bezpieczeństwa osobistego
2.1. [*] Oczekując na wejście do budynku, w którym znajduje się sala egzaminacyjna oraz
do sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m)
oraz mają zakryte usta i nos (przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki,
przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym)
2.2. [*] Na teren budynku, bezpośrednio przylegający do sali w której przeprowadzany
jest egzamin, mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem w sposób
określony w pkt 2.1. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całego budynku,
z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez osoby zdające. Podczas
wpuszczania osób zdających do sali egzaminacyjnej członek OKE może poprosić
osobę zdającą o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jej tożsamości
(konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego dystansu).
2.3. [*] [!] Osoby zdające są zobowiązane zakrywać usta i nos w sposób określony w pkt
2.1. do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali
egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) osoby zdające mają obowiązek ponownie
zakryć usta i nos, kiedy:
Zgodnie z § 27 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2316, z późn. zm.).
1) podchodzi do niego członek OKE, w tym aby odpowiedzieć na zadane przez
zdającego pytanie,
2) wychodzi do toalety,
3) kończy pracę/oddaje test z egzemplarzem zestawu pytań i wychodzi z sali
egzaminacyjnej.
4) oddaje notatki i rysunki sporządzone podczas przygotowywania do udzielania
odpowiedzi w części ustnej egzaminu;
5) zajmuje miejsce przed komisją egzaminacyjną i udziela odpowiedzi na
wylosowane pytania podczas części ustnej egzaminu.
2.4. Członkowie OKE i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu, podczas
poruszania się po sali egzaminacyjnej zobowiązani są do zakrycia ust
i nosa w sposób określony w pkt 2.1. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg
egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego dystansu (co najmniej
1,5 metra od najbliżej osoby).
2.5. Członkowie OKE obserwujący przebieg egzaminu podczas podchodzenia do
zdających muszą mieć zakryte usta i nos w sposób określony w pkt 2.1.
2.6. [*] Zarówno zdający, jak i członkowie OKE mogą – wedle uznania – mieć zakryte
usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku/stanowisku
egzaminacyjnym (w przypadku osób zdających) lub kiedy obserwują przebieg
egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków OKE).

Sekcja 3.

Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń
3.1. Przy wejściu do obiektu, w którym znajduje się sala egzaminacyjna zostanie
wywieszona informacja:
1) dotycząca objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania
zakażeniu,
2) zawierająca numery telefonów do służb medycznych,
3) zawierająca numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590).
Wszędzie tam, gdzie to możliwe, należy zapewnić odrębne miejsce rejestracji
i odrębne wejście do sali egzaminacyjnej dla każdej OKE.
3.2. Przy wejściu na salę egzaminacyjną oraz przy toaletach zostanie umieszczony płyn
do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%) oraz informacja
o obligatoryjnym korzystaniu z płynu do dezynfekcji rąk przez wszystkie osoby
wchodzące na teren sali egzaminacyjnej/korzystające z toalet (przy każdym wejściu
na salę). Obok płynu będzie umieszczona instrukcja skutecznej dezynfekcji rąk.
3.3. Egzamin może być przeprowadzony pod warunkiem zachowania odpowiednich
odstępów pomiędzy osobami zdającymi oraz pomiędzy zdającymi i członkami OKE.
Nie wprowadza się ograniczeń dotyczących liczby osób w sali (przy zachowaniu
odpowiednich odstępów), jednak zaleca się – jeżeli pozwolą na to warunki lokalowe
oraz zasoby ludzkie – przeprowadzenie egzaminu w salach zapewniających możliwie
jak najmniejszą liczbą osób w każdej sali.
3.4. Stoliki dla zdających oraz członków OKE w sali egzaminacyjnej będą ustawione
w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi i członkami OKE zachowany był co najmniej
1,5 – metrowy odstęp w każdym kierunku. Na poniższym rysunku przedstawiono
przykładowy schemat sytuacyjny z zachowaniem zalecanych odstępów;
dopuszczalne są również inne rozwiązania, zależnie od np. rozmiarów sali, układu
mebli lub sprzętu w sali, liczby członków OKE. Zaznaczony na schemacie odstęp
(1,5 m) należy rozumieć jako co najmniej 1,5 m.
3.5. Stolik dla zdającego oraz członków OKE w sali egzaminacyjnej, w której będzie
przeprowadzany egzamin ustny będzie ustawiony w taki sposób, aby pomiędzy
osobami zdającymi a członkami OKK zachowany był co najmniej 1,5 -metrowy
odstęp w każdym kierunku. Na poniższym rysunku przedstawiono schemat
sytuacyjny z zachowaniem zalecanych odstępów.
1,5 m
Członkowie
1,5 m
1,5 1,5 m
1,5 1,5 1,5
3.6. Miejsca dla członków OKE będą przygotowane z zachowaniem co najmniej
1,5-metrowego odstępu od zdających oraz od pozostałych członków komisji
(podczas gdy zdający rozwiązują zadania).
3.7. W trakcie czynności organizacyjnych członkowie OKE są zobowiązani zakrywać usta
i nos w sposób określony w Sekcji 2 pkt 2.1. oraz mieć założone rękawiczki
ochronne.
3.8. Członkowie OKE powinni do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po
sali egzaminacyjnej; konieczne jest jednak regularne nadzorowanie pracy zdających
w pozycji stojącej. Istotne jest, aby zachować odpowiednie odstępy, przy
jednoczesnym zapewnieniu możliwości właściwego nadzoru zdających.
3.9. Drzwi do sali egzaminacyjnej powinny być otwarte, zwłaszcza podczas wchodzenia
zdających do sali egzaminacyjnej i opuszczania sali po egzaminie, tak aby zdający
oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich
otwierać. Jeżeli ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego drzwi nie będą
mogły zostać otwarte będzie zapewniona regularna dezynfekcja klamek/uchwytów.
3.10. Sale egzaminacyjne zostaną przewietrzone przed wpuszczeniem do nich zdających,
mniej więcej na godzinę przed egzaminem i nie rzadziej niż co godzinę w trakcie
egzaminu oraz po egzaminie, dbając równocześnie o zapewnienie komfortu
zdających.
3.11. Zalecane jest nieużywanie (jeśli to możliwe) klimatyzacji. W przypadku wyposażenia
obiektu w system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, zaleca się
utrzymywanie rygorystycznych zasad w zakresie wysokiej krotności wymiany
powietrza w obiekcie, poprzez doprowadzanie do obiektu (w miarę możliwości
technicznych) głównie świeżego, atmosferycznego, odpowiednio uzdatnionego
Członkowie OKE
1,5 m
Osoba zdająca
1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m
powietrza, z możliwie jak najmniejszym dodatkiem powietrza z systemu cyrkulacji, a
następnie usunięcie zużytego powietrza na zewnątrz obiektu. Nie należy stosować
ww. wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – rekuperacji.
3.12. Zalecane jest zapewnienie, w miarę możliwości, wietrzenia nieklimatyzowanych
pomieszczeń.
3.13. W zakresie systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych – stosowanie się do zaleceń
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego- Państwowego Zakładu Higieny
stanowiących załącznik do niniejszych Wytycznych.
3.14. W obiekcie, w którym przeprowadzany jest egzamin należy zapewnić (np. przez
właściciela obiektu) bieżącą dezynfekcję toalet nie rzadziej niż co 2 godziny oraz
umieścić w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem – instrukcje skutecznej
dezynfekcji rąk.
3.15. W obiekcie, w którym przeprowadzany jest egzamin należy zapewnić (np. przez
właściciela obiektu) monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, częstego,
regularnego dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników
światła, klawiatur, myszek, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich. Stoliki
oraz krzesła w sali egzaminacyjnej należy dezynfekować przed i po każdym
egzaminie, zarówno przed i po części pisemnej egzaminu oraz przed i po części
ustnej egzaminu..
3.16. Przeprowadzając dezynfekcję obiektu (np. przez właściciela obiektu), w którym
przeprowadzany jest egzamin należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe
przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń
lub przedmiotów, tak aby zdający oraz inne osoby zaangażowane
w przeprowadzanie egzaminów nie byli narażeni na wdychanie oparów środków
służących do dezynfekcji.

Sekcja 4.

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu
4.1. Przewodniczący OKE, na podstawie informacji otrzymanej od osoby zdającej,
informuje członków OKE przeprowadzającego egzamin w sali egzaminacyjnej, że
w danej sali do egzaminu przystępuje osoba zdająca chorująca na alergię albo inne
schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie (podstawą
informacji powinno być zaświadczenie lekarskie). Członkowie OKE będą
dysponować wiedzą w tym zakresie wyłącznie w celu wykluczenia interpretowania
takich objawów jako objawów zakażenia, o których mowa w pkt 5.1.
4.2. Członkowie OKE dokonują rozpakowania przesyłek z zestawami pytań
w jednorazowych rękawiczkach ochronnych. Zaleca się, aby w przypadku
rozdawania zdającym zestawów pytań oraz ich odbierania członkowie OKE mieli
założone jednorazowe rękawiczki oraz zakryte usta i nos w sposób określony
w Sekcji 2 pkt 2.1.
Dokonywanie przez członków OKE adnotacji o godzinie wyjścia i powrotu na salę na
egzemplarzu zestawu pytań zadającego, wymaga każdorazowo dezynfekcji dłoni lub
założonych jednorazowych rękawiczek.
Jeżeli zachodzi potrzeba sprawdzenia przyniesionych przez zdających na egzamin
materiałów, członkowie OKE dokonują tej czynności każdorazowo bezpośrednio po
dezynfekcji rąk lub w jednorazowych rękawiczkach.
4.3. [!] Przed rozpoczęciem egzaminu zdający będą poinformowani o obowiązujących
zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi,
2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego
z członkiem OKE, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej
po zakończeniu pracy i po oddaniu egzemplarza zestawu pytań
egzaminacyjnych,
3) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także
przestrzegania higieny oddechowej: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta
i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,
4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających
po zakończonym egzaminie.
4.4. [*] Należy unikać tworzenia się grup zdających przed obiektem, w którym
przeprowadzany jest egzamin oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem
egzaminu oraz po jego zakończeniu. W tym celu Przewodniczący OKE może na
przykład:
1) wpuszczać zdających na salę egzaminacyjną różnymi wejściami,
2) wypuszczać zdających w odstępach czasu,
3) w przypadku egzaminu ustnego ustalić dla zdających harmonogram wejść,
z zastrzeżeniem, że egzamin nie może rozpocząć się później niż 15 minut po
godzinie rozpoczęcia podanej w harmonogramie.
Strona 9 z 11
4) ustalić harmonogram rejestracji zdających podzielonych na mniejsze, np. 10-15
osobowe grupy w określonych odstępach czasu, np. 15-minutowych,
5) wyznaczyć oddzielne dla każdej Komisji Egzaminacyjnej miejsce rejestracji i
wejścia na salę egzaminacyjną,
6) wypuszczać zdających z sal po egzaminie według ściśle określonej procedury –
np. wg kolejności oddawania prac, upewniając się, że zdający nie gromadzą się
pod budynkiem.
O przyjętych rozwiązaniach zdający zostaną poinformowani.
4.5. [*] Podczas wejścia na salę zdający okazują dokument tożsamości ze zdjęciem
w sposób umożliwiający jego odczytanie, tak aby wyeliminować kontakt dotykowy
członka OKE z okazanym dokumentem.
Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się na liście
obecności, korzystając z własnego długopisu.
4.6. [*] Zdający wchodzą na salę egzaminacyjną pojedynczo, przy zachowaniu
dystansu co najmniej 1,5 m od innych osób, po obligatoryjnej dezynfekcji rąk, która
poprzedza pozostałe czynności przygotowawcze (np. losowanie zestawu pytań, itp).
Powyższe dotyczy części pisemnej oraz ustnej egzaminu.
4.7. Podczas egzaminu ustnego w sali egzaminacyjnej mogą przebywać dwie osoby
zdające, Przewodniczący OKE, pozostali członkowie zespołu egzaminacyjnego
oraz osoby zapewniające obsługę administracyjną, techniczną i informatyczną.
Stolik osoby zdającej musi być oddalony od stołu OKE o co najmniej 1,5 metry.
Po opuszczeniu pomieszczenia przez osobę zdającą stolik i krzesło jest
każdorazowo dezynfekowane.
4.8. Podczas egzaminu pisemnego, po zakończeniu czasu rozwiązywana testu, zdający
wkładają wypełniony przez siebie egzemplarz zestawu pytań do koperty i odkładają
do kartonu ustawionego na stole oddalonym co najmniej 2,5 metra od miejsc
siedzących członków OKE lub innych osób zdających, a następnie opuszcza salę,
mając zakryte usta i nos (maseczką jedno- lub wielorazową, przyłbicą –
w szczególności, w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą
zakrywać ust i nosa maseczką). W tym czasie pozostali zdający pozostają nadal
przy swoich stolikach i czekają na swoją kolej, aby zachować dystans podczas
opuszczania sali.
4.9. Członkowie OKE wszelkie czynności związane z zebraniem, przeniesieniem
i sprawdzaniem egzemplarzy zestawu pytań dokonują w jednorazowych
rękawiczkach ochronnych.
4.10. Po zakończeniu części pisemnej egzaminu wszystkie zestawy pytań należy poddać
kwarantannie na czas co najmniej 24 godzin.
4.11. OKE przystępuje do sprawdzania testów nie wcześniej niż po upływie 24 godzin
od złożenia ich do kwarantanny po obligatoryjnym założeniu rękawiczek
ochronnych.
4.12. Przewodniczący Krajowych Komisji Kwalifikacyjnych Izby Architektów RP oraz
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa są upoważnieni do podejmowania innych
dodatkowych działań, w tym wprowadzenia dodatkowych szczegółowych
wytycznych w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa sanitarnego,
mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa członków zespołów
egzaminacyjnych, pracowników izb okręgowych, członków organów samorządu
zawodowego architektów i inżynierów budownictwa oraz osób dopuszczonych do
egzaminu na uprawnienia budowlane.

Sekcja 5.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u osób biorących udział w egzaminie
5.1. Jeżeli zdający lub członek OKE przejawia objawy choroby, w tym właściwe dla
zakażenia wirusem SARS CoV-2, Przewodniczący OKE zapewnia niezwłoczne
odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym
pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem co najmniej 1,5 m
odległości od innych osób.
5.2. W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa
medycznego, osoba przejawiająca objawy choroby powinna udać się do domu
transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.
5.3. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania członka OKE Przewodniczący
OKE powinien – tak szybko, jak jest to możliwe – zapewnić zastępstwo za członka
OKE, który nie może brać udziału w przeprowadzaniu danego egzaminu. Jeżeli nie
będzie to możliwe, może wydać zgodę na zakończenie przeprowadzania egzaminu
w niepełnym składzie OKE, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa
zdających oraz zapewniony jest odpowiedni nadzór nad pracą zdających. Informację
o wystąpieniu opisanej sytuacji odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu.
5.4. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania osoby zdającej, członka OKE
lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu przejawiającej objawy
choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, Przewodniczący
OKE może podjąć decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich
zdających, którzy przystępowali do danego egzaminu w danej sali, jeżeli z jego
oceny sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne.
5.5. Obszar, w którym poruszał się członek OKE/osoba zdająca, należy poddać
gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz
zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty). Należy stosować
się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu,
czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
5.6. Osoby zapewniające obsługę administracyjną, techniczną i informatyczną oraz
członkowie OKE powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia
niepokojących objawów nie powinni przychodzić na egzamin. Powinni pozostać
w domu i skorzystać z teleporady medycznej, a w razie pogarszania się stanu
zdrowia zadzwonić pod nr 999 albo 112 i poinformować, że mogą być zakażeni
koronawirusem.
5.7. Zaleca się zdającym i OKE śledzenie aktualnych informacji o koronawirusie
dostępnych na rządowej stronie internetowej https://www.gov.pl/web/koronawirus,
Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie i Głównego Inspektoratu
Sanitarnego https://www.gov.pl/web/gis, a także obowiązujących przepisów prawa.
5.8. W przypadku wątpliwości co do sposobu postępowania należy zwrócić się do
właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub
uzyskania porady.
Załącznik:
Zalecenia NIZP-PZH dotyczące działań mających na celu ograniczenie ryzyka związanego z przenoszeniem
się wirusa SARS-CoV-2 za pośrednictwem systemów wentylacyjno-kanalizacyjnych wewnątrz budynków
użyteczności publicznej oraz wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.

Przydatne instrukcje:

Ten wpis został opublikowany w kategorii aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.