Ponowny wpis na listę członków Izby

Poniżej publikujemy regulamin zasad ponownego wpisu na listę okręgowej izby architektów RP oraz organizacji i przeprowadzania szkoleń uzupełniających, a także druk wniosku o ponowny wpis na listę członków Izby.

REGULAMIN
zasad ponownego wpisu na listę okręgowej izby architektów RP
oraz organizacji i przeprowadzania szkoleń uzupełniających

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin został przyjęty w związku z dodaniem art. 42 ust. 2a do ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. 2013 poz. 932 tj. z pózn. zm.), na mocy art. 7 pkt 1 Ustawy o zmianie ustawy – prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 czerwca 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 993).
 2. Regulamin określa zasady ponownego wpisu na listę okręgowej izby architektów RP oraz tryb organizacji i przeprowadzania szkoleń uzupełniających dla członków izby skreślonych z listy członków okręgowej izby z przyczyn, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 1-3 oraz ust. 2 ustawy samorządowej, którzy złożą wniosek o ponowny wpis na listę członków.

§ 2

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

 1. Radzie lub KRIA RP – należy przez to rozumieć Krajową Radę Izby Architektów;
 2. okręgowej izbie – należy przez to rozumieć okręgową izbę architektów RP, właściwą w sprawie wniosku o ponowny wpis;
 3. okręgowej radzie – należy przez to rozumieć okręgową radę izby architektów RP;
 4. wniosku – należy przez to rozumieć wniosek o ponowny wpis składany przez członka izby skreślonego z listy członków okręgowej izby, z przyczyn o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 1-3 oraz ust. 2 ustawy samorządowej;
 5. szkoleniu uzupełniającym – oznacza to szkolenie przeprowadzane przez okręgową izbę na wniosek członka izby skreślonego z listy członków okręgowej izby;
 6. wnioskodawcy – należy przez to rozumieć członka izby skreślonego z listy członków okręgowej izby z przyczyn, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 1-3 oraz w ust. 2 ustawy samorządowej, który złożył wniosek o ponowny wpis na listę;
 7. ustawie samorządowej – oznacza to ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z póżn. zm.);
 8. liście członków – należy przez to rozumieć listę członków okręgowej izby architektów prowadzoną przez właściwą okręgową radę izby;
 9. Regulaminie prowadzenia list – oznacza to Regulamin prowadzenia list członków okręgowych izb architektów przyjęty uchwałą nr 14 I Krajowego Zjazdu lzby Architektów w sprawie regulaminu prowadzenia list członków okręgowych izb architektów w dniu 19 stycznia 2002 r. z późniejszymi zmianami;
 10. uchwale Krajowej Rady – oznacza to odpowiednią uchwałę Krajowej Rady Izby Architektów RP w sprawie ustalenia wysokości innych, niż składka członkowska opłat na rzecz samorządu zawodowego architektów aktualizowaną raz do roku.

ROZDZIAŁ II
ORGANIZACJA I PRZEPROWADZANIE SZKOLEŃ UZUPEŁNIAJACYCH

§ 3

 1. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń uzupełniających należy do kompetencji okręgowej izby.
 2. Wniosek o ponowny wpis może złożyć członek izby skreślony z listy członków okręgowej izby z przyczyn, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 1-3 oraz ust. 2 ustawy samorządowej.
 3. Wniosek o ponowny wpis na listę członków należy złożyć do okręgowej izby (biura okręgowej izby) właściwej dla wnioskodawcy według jego miejsca zamieszkania wskazanego we wniosku. Wzór wniosku o ponowny wpis na listę stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.Wnioskodawca moze pobrać wniosek ze strony internetowej lzby Architektów RP www.izbaarchitektow.pl
 4. Jeżeli w związku ze zmianą miejsca zamieszkania wniosek jest składany do innej izby okręgowej niż ta, do której przynależał wnioskodawca w chwili skreślenia z listy, kopię wniosku wnioskodawca doręcza również do izby okręgowej, w której dokonano skreślenia z listy wnioskodawcy. Okręgowa izba w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii wniosku przesyła do właściwej izby okręgowej akta osobowe wnioskodawcy.
 5. Wraz z wnioskiem o ponowny wpis, wnioskodawca powinien przedłożyć dowód uiszczenia opłaty za szkolenie oraz dowód uiszczenia opłaty za ponowny wpis. Wysokość opłaty za ponowny wpis na listę członków izby określa uchwała Krajowej Rady IARP.
 6. Okręgowa izba przeprowadza szkolenie uzupełniające w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania kompletne go wniosku.
 7. Każdorazowe wezwanie do uzupełniania braków formalnych wniosku przez wnioskodawcę skutkuje zawieszeniem biegu powyższego terminu na czas od dnia doręczenia wezwania do dnia uzupełnienia braków wniosku. Za brak formalny wniosku uważa się m. in. brak uiszczenia opłaty za szkolenie uzupełniające bądź opłaty za ponowny wniosek o wpis.

§ 4

 1. Szkolenia uzupełniające przeprowadza osoba wyznaczona przez Przewodniczącego okręgowej rady spośród członków okręgowej izby, zwanym dalej „prowadzącym szkolenie”.
 2. Szkolenie uzupełniające przeprowadzane jest jednego dnia, w terminie wyznaczonym przez prowadzącego szkolenie. Zawiadomienie o terminie szkolenia uzupełniającego wysyłane jest wnioskodawcy co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem szkolenia na podany we wniosku adres poczty e-mail, za potwierdzeniem otrzymania wiadomości.
 3. Szkolenie uzupełniające dotyczy tematyki obejmującej swoim zakresem obowiązujące na dzień przeprowadzenia szkolenia przepisy prawa powszechnego, jak również przepisy prawa wewnętrznego Izby Architektów RP, tj.:
  1) Ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. 2013 poz. 932 tj. z póżn. zm.);
  2) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.);
  3) Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tj. Dz. U. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.);
  4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278);
  5) Ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012 poz. 647 tj. z późn. zm.)
  6) Statutu Izby Architektów RP;
  7) Kodeksu etyki zawodowej architekta.
  Przepisy powyższe publikowane są na stronie internetowej Izby Architektów RP.
 4. Koszt szkolenia pokrywa wnioskodawca. Wraz z wnioskiem o ponowny wpis, wnioskodawca załącza dowód uiszczenia opłaty za szkolenie uzupełniające w kwocie 210,00 złotych (słownie: dwieście dziesięć 00/100). Opłata za szkolenie uzupełniające jest niezależna od opłaty za ponowny wpis na listę członków izby ustalanej uchwałą Krajowej Rady IARP.

§ 5

 1. Szkolenie uzupełniające polega na zapoznaniu się przez wnioskodawcę z treścią wskazanych w § 4 ust. 3 aktów prawnych, udostępnionych wnioskodawcy do wglądu podczas szkolenia w siedzibie okręgowej izby.
 2. Prowadzący szkolenie obowiązany jest do wskazania wnioskodawcy głównych zmian prawnych, które pojawiły się w okresie, kiedy wnioskodawca był skreślony z listy.
 3. Po zakończonym szkoleniu wnioskodawca obowiązany jest złożyć w biurze okręgowej izby architektów RP, w formie pisemnej oświadczenie, że zapoznał się z treścią wskazanych w § 4 ust. 3 aktów prawnych, w szczególności ze zmianami prawnymi, które zaszły w okresie, w którym wnioskodawca nie był członkiem izby.

§ 6

 1. Okręgowa rada izby podejmuje uchwałę o wpisie na listę członków okręgowej izby po odbyciu przez wnioskodawcę szkolenia uzupełniającego i złożeniu przez niego oświadczenia, o którym mowa w § 5 ust. 3.
 2. Uchwała rady okręgowej izby w sprawie wpisu na listę członków powinna być podjęta najpóźniej 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o wpis.
 3. Od uchwały, o której mowa w ust. 2 służy odwołanie do Krajowej Rady IARP w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały.
 4. Od uchwały Krajowej Rady Izby, oraz w wypadku niepodjęcia uchwały przez radę okręgową izby w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wpis lub niepodjęcia uchwały przez Krajową Radę IARP w ciągu 2 miesięcy od dnia doręczenia odwołania, zainteresowanemu służy skarga do sądu administracyjnego.
 5. W przypadku cofnięcia wniosku o wpis, wnioskodawca w terminie 30 dni od dnia pisemnego powiadomienia okręgowej izby o rezygnacji otrzymuje zwrot uiszczonej opłaty za ponowny wpis na listę członków oraz za szkolenie uzupełniające.
 6. Niestawienie się na wyznaczony termin szkolenia, powoduje ponowne jednokrotne wyznaczenie przez prowadzącego szkolenie kolejnego terminu szkolenia w terminie nie krótszym niż 10 dni od uprzednio wyznaczonego terminu, o czym zawiadamia się wnioskodawcę na podany we wniosku adres korespondencji e-mail, za potwierdzeniem otrzymania wiadomości. W przypadku ponownego niestawienia się wnioskodawcy na kolejny termin szkolenia okręgowa rada podejmuje uchwałę o odmowie wpisu wnioskodawcy na listę, co nie powoduje zwrotu opłat poniesionych przez wnioskodawcę.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 7

 1. Do zasad dokonywania ponownego wpisu na listę członków okręgowej izby stosuje się odpowiednio przepisy Regulaminu prowadzenia list oraz uchwałę Krajowej Rady.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy samorządowej oraz przepisy Regulaminu prowadzenia list oraz inne przepisy wewnętrzne Izby Architektów RP.
 3. Integralną częścią niniejszego regulaminu jest załącznik nr 1 – wzór wniosku o ponowny wpis na listę członków.

Treść regulaminu i wzór wniosku – do ściągnięcia (PDF)

Skip to content