XII Sprawozdawczy Zjazd Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP

XII Sprawozdawczy Zjazd Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP został zwołany na dzień 18 marca 2017 r. Zjazd odbędzie się w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach przy ul. Żeromskiego 12 w Sali kameralnej w dniu 18 marca 2017 r. o godz. 9:30

Zgodnie z § 5 ust.1 Regulaminu organizacji i trybu przeprowadzania zjazdów oraz wyborów do organów jednostek organizacyjnych samorządu zawodowego architektów – Izby Architektów RP uczestnictwo w Zjeździe jest obowiązkowe.

Czytaj dalej


Apel o pomoc dla Benia

Warszawa, dn. 22.12.2016r

Kochana Rodzino,
Drodzy Przyjaciele,
Koleżanki i Koledzy,
bliżsi i dalsi Znajomi,

zwracam się do Was wszystkich z prośbą o pomoc dla Benia, syna naszych Przyjaciół, młodych architektów Kasi i Pawła Pedryczów.

Czytaj dalej


Opłaty za postępowanie kwalifikacyjne w 2017 roku

Informujemy, że wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej w 2017 roku nie ulega zmianie.


Wysokość składki członkowskiej w 2017 roku

Na podstawie uchwały nr 3 V Programowo-Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 7 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej obowiązującej od 2015 r. w samorządzie zawodowym oraz na podstawie „komunikatu Prezesa GUS z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2015 r.”, Krajowa Rada Izby Architektów w dniu 16 listopada 2016 r. ustaliła miesięczną wysokość składki członkowskiej obowiązującej w Izbie Architektów RP w roku 2017 na kwotę 78,00 zł (siedemdziesiąt osiem złotych 00/100).


Terminy egzaminów w 2017 roku

Terminy egzaminów na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń oraz w pozostałych zakresach wymienionych w Ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 z późn. zm.) w 2017 roku:

  • Sesja letnia – 9 czerwca 2017 r. o godz. 10.00
    Termin złożenia wniosku o nadanie uprawnień – 9 marca 2017 r.
  • Sesja zimowa – 15 grudnia 2017 r. o godz. 10.00
    Termin złożenia wniosku o nadanie uprawnień – 15 września 2017 r.

 


Wysokość opłat za wpis, ponowny wpis i przywrócenie w prawach członka Izby w 2017 roku

Krajowa Izba Architektów RP w dniu 16 listopada 2016 r. ustaliła następujące opłaty:

  • za wpis na listę członków Izby w wysokości 390,00 zł
  • za ponowny wpis na listę członków Izby w wysokości 970,00 zł
  • za przywrócenie w prawach członka Izby po okresie zawieszenia, jeżeli zawieszenie w prawach członka nastąpiło w trybie określonym w art. 42 ust. 3 pkt 4) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (Dz. U. 2016. 1725 j. t. z dnia 20.10.2016 r.) (zawieszenie na wniosek członka Izby) w wysokości 390,00 zł

Wskazane powyżej opłaty obowiązywać będą w Izbie Architektów RP od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.