Relacja z XVI Sprawozdawczego Zjazdu SWOIA

W dniu 25 marca 2023 r. odbył się XVI Sprawozdawczy Zjazd Świętokrzyskiej
Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej (SWOIA).

Celem Zjazdu było przedstawienie członkom Izby sprawozdań z działalności władz
Okręgu w ostatnim roku oraz przyjęcie projektu budżetu na 2023 rok.

Przebiegu Zjazdu:

 1. Przewodniczący Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów kol. Marcin Kamiński otworzył Zjazd i powitał zaproszonych gości. Nad prawidłowością
  przebiegu Zjazdu czuwała pani mec. Anna Tkaczyk.
 2. Wybrano Prezydium Zjazdu: Przewodniczący Zjazdu kol. Dariusz Anisiewicz,
  Zastępca Przewodniczącego Zjazdu kol. Janusz Janik oraz Sekretarz Zjazdu kol.
  Klaudia Kosela.
 3. Przewodniczący Zjazdu zarządził uczczenie minutą ciszy pamięć zmarłych
  Koleżanek i Kolegów.
 4. Jednogłośnie przyjęto w głosowaniu jawnym porządek obrad.
 5. Wystąpienie zaproszonych gości:
  a) Kolegi Piotra Andrzejewskiego – członka Krajowej Rady Izby Architektów,
  Przewodniczącego Komisji Legislacyjnej IA,
  b) Pani Ewy Maruszak – Zastępcy Przewodniczącego Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów,
 6. Kol. Maria Głowacka wiceprzewodnicząca Rady SWOIA wręczyła decyzje o
  nadaniu uprawnień:
  a) Koleżance Monice Borowskiej,
  b) Koleżance Paulinie Wojciechowskiej.
 7. W trybie jawnym wybrano Komisję Mandatową Zjazdu w składzie: kol. Alicja
  Bojarowicz, kol. Maria Głowacka i kol. Janusz Cedro.
 8. W trybie jawnym wybrano Komisję Skrutacyjną w składzie: kol. Agnieszka
  Bojarowicz, kol. Katarzyna Skrzypczyk, kol. Ewelina Gardyńska-Kieliś.
 9. W trybie jawnym wybrano Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: kol. Bartosz
  Bojarowicz, kol. Grzegorz Król i kol. Karolina Kałuża.
 10. Przewodniczący Rady SWOIA Kol. Marcin Kamiński przedstawił
  sprawozdanie z działań Rady.
 11. Skarbnik SWOIA kol. Marcin Bednarczyk przedstawił sprawozdanie finansowe
  oraz planowany na rok 2023 budżetu.
 12. Pod nieobecność kol. Zyty Samborskiej Słowik sprawozdanie Okręgowej Komisji
  Kwalifikacyjnej przedstawiła Sekretarz Komisji kol. Izabela Kułagowska.
 13. Sprawozdanie z działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego przedstawił
  Przewodniczący OSD kol. Bartosz Bojarowicz.
 14. Sprawozdanie z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności
  Zawodowej przedstawił OROZ kol. Robert Tarczyński.
 15. Sprawozdanie z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej przedstawił
  Przewodniczący OKR kol. Janusz Janik.
 16. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności organów
  Izby oraz przeznaczenia nadwyżki finansowej z roku 2022.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania absolutorium Radzie SWOIA RP.
 19. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia budżetu na 2023 r.
 20. Przyjęcie uchwał i wniosków.
 21. Zamknięcie obrad.

Skip to content