Akty prawne obowiązujące na egzaminie

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów informuje o zaktualizowanym wykazie aktów prawnych wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi, z określeniem niezbędnego zakresu ich znajomości.

Prosimy o zapoznanie się na stronie z wykazem lub ściągnięcie dokumentu PDF

Zaszufladkowano do kategorii aktualności, egzaminy, komunikaty | Możliwość komentowania Akty prawne obowiązujące na egzaminie została wyłączona

Komunikat ZdsWWZ KRIA

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy

Po zapoznaniu się z regulaminem dwuetapowego konkursu pod nazwą: „Schronisko turystyczne na górze Jeżowa Woda z restauracją i tarasami widokowymi” zalecamy staranne zapoznanie się z regulaminem konkursu przed podjęciem decyzji o udziale w tym postępowaniu. Nie jest to zamówienie publiczne w związku z czym zapisy ustawy PZP nie są w tym przypadku wiążące.

W szczególności sugerujemy zwrócenie uwagi na:

 • brak jednoznacznego wyznaczenia skali rysunków w pierwszym etapie konkursu (str. 11, pkt 4.1),
 • brak anonimowości z uwagi na obowiązek oznaczenia przesyłanych plików nazwą uczestnika (str. 13, pkt 1.1.2),
 • w skład Jury wchodzą przedstawiciele różnych profesji, niestety nie ma wśród nich architektów uprawnionych do projektowania, co może budzić wątpliwości dotyczące ich doświadczenia w zakresie projektowania (str. 8, pierwszy pkt 8.2),
 • w przypadku jeśli w konkursie zwycięży osoba nie posiadająca uprawnień organizator deklaruje znalezienie jej uprawnionego „podpisywacza”(str. 9, pkt 10.1. b),
 • organizator nie przewiduje zwrotu kosztów dla zespołów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu,
 • niejasne zasady wypłaty nagród oraz założenie, że w nagrody konkursie architektonicznym będą opodatkowane na zasadach obowiązujących w loteriach, zakładach wzajemnych i konkursach innych niż architektoniczne – np.
  teleturniejach (str. 15, pkt 2.4 i 2.5)
 • organizator deklaruje poszanowanie dla prawnie chronionych praw autorskich jednocześnie stwierdzając, że złożenie pracy konkursowej przez laureata jest jednoznaczne z przekazaniem autorskich praw majątkowych do tej pracy organizatorowi (str. 9, pkt 10.3)

Z koleżeńskim pozdrowieniem,
Przewodniczący Zespołu Warunków Wykonywania Zawodu
Architekt IARP Janusz Gąsiorowski

Zaszufladkowano do kategorii aktualności, komunikaty, konkursy i przetargi | Możliwość komentowania Komunikat ZdsWWZ KRIA została wyłączona

Konkurs Kształtowanie Przestrzeni – 10 edycja

Informujemy o kolejnej, dziesiątej edycji konkursu Kształtowanie Przestrzeni. Tym razem będzie to konkurs pod nazwą Widzialni – Niewidzialni.

Materiały konkursowe dostępne na stronie KształtowaniePrzestrzeni.pl

Zapraszamy dzieci i młodzież z Województwa Świętokrzyskiego do wzięcia udziału.

Zaszufladkowano do kategorii aktualności, konkursy i przetargi | Możliwość komentowania Konkurs Kształtowanie Przestrzeni – 10 edycja została wyłączona

Kondolencje

Wyrazy głębokiego współczucia

kol. arch. Alicji Bojarowicz

i kol. arch. Bartoszowi Bojarowiczowi

z powodu śmierci Mamy i Babci

składa Rada Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP

Zaszufladkowano do kategorii pożegnania | Możliwość komentowania Kondolencje została wyłączona

Opłaty za postępowanie kwalifikacyjne 2023

Uchwała nr O – 64 – VI – 2023
Krajowej Rady Izby Architektów RP
z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne
o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej

Na podstawie art. 33 pkt 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych
architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117 ze zm.), w zw. z art. 12 ust. 5 –
5c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, ze. zm.) uchwala się,
co następuje:

§ 1

1. Opłata za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności
architektonicznej, o których mowa w:
1) art. 14 ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wynosi:
a) z tytułu kwalifikowania 1390,00 złotych (słownie: tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt złotych
i 00/100),
b) z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1390,00 złotych (słownie: tysiąc trzysta
dziewięćdziesiąt złotych i 00/100),
c) z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 820,00 złotych (słownie:
osiemset dwadzieścia złotych i 00/100);
2) art. 14 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wynosi:
a) z tytułu kwalifikowania 2090,00 złotych (słownie: dwa tysiące dziewięćdziesiąt złotych
i 00/100),
b) z tytułu przeprowadzenia egzaminu 2090,00 złotych (słownie: dwa tysiące
dziewięćdziesiąt złotych i 00/100),
c) z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 1200,00 złotych (słownie:
tysiąc dwieście złotych i 00/100).

2. Traci moc uchwała nr O – 08 – V – 2022 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 23 lutego
2022 r. w sprawie wysokości opłaty za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień
budowlanych w specjalności architektonicznej.
§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 3 marca 2023 r. i zostanie opublikowana na stronie
internetowej Krajowej Izby Architektów RP w dniu jej podjęcia.
2. Do opłat od wniosków złożonych lub wysłanych przed datą wejścia w życie uchwały mają
zastosowanie przepisy dotychczasowe.

Piotr Fokczyński, Architekt IARP

Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP

Krzysztof Nowak, Architekt IARP

Sekretarz Krajowej Rady Izby Architektów RP

Zaszufladkowano do kategorii aktualności, egzaminy, komunikaty, opłaty | Możliwość komentowania Opłaty za postępowanie kwalifikacyjne 2023 została wyłączona

Sprawozdawczy Zjazd SWOIA

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy – Delegaci!

Zgodnie z art. 16. ust. 1. Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1117  ze zmianami) oraz § 4 ust. 1 Regulaminu organizacji i trybu przeprowadzania zjazdów oraz wyborów do organów jednostek organizacyjnych samorządu zawodowego architektów – Izby Architektów RP (Uchwała nr 11 II Sprawozdawczo-Wyborczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 12 czerwca 2010 r. ze zmianami)

zawiadamiam o zwołaniu i serdecznie zapraszam do udziału w obradach

XVI Sprawozdawczego Zjazdu

Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP

który odbędzie się odbędzie się w Instytucie Dizajnu w Kielcach

przy ul. Zamkowej 3, w dniu 25 marca 2023 r. o godz. 1000

Zgodnie z § 5 Regulaminu organizacji i trybu przeprowadzania zjazdów oraz wyborów do organów jednostek organizacyjnych samorządu zawodowego architektów – Izby Architektów RP (Uchwała nr 11 II Sprawozdawczo-Wyborczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP z dnia 12 czerwca 2010 r. ze zmianami) „Członkowie zjazdu mają obowiązek osobistego udziału w zjeździe. W razie przeszkody uniemożliwiającej danej osobie udział w obradach, powinna ona usprawiedliwić na piśmie swoją nieobecność – w terminie 7 dni od powstania tej przeszkody, pod rygorem zwrotu poniesionych przez Izbę udokumentowanych kosztów uczestnictwa delegata w Zjeździe”.

Podstawowy cel Zjazdu to:

 1. Przedstawienie sprawozdań z działalności organów Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP za ostatni rok,
 2. Uchwalenie budżetu Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów RP na 2023 r.

 

Przewodniczący

Świętokrzyskiej Okręgowej Rady Izby Architektów

Rzeczypospolitej Polskiej

Marcin Kamiński

Architekt IARPpliki:

 

Zaszufladkowano do kategorii aktualności, komunikaty | Możliwość komentowania Sprawozdawczy Zjazd SWOIA została wyłączona