Szkolenie – Prawne i techniczne aspekty ustalania geotechnicznych warunków posadowienia budynków

Okręgowa Izba Architektów RP zaprasza do udziału w stacjonarnym szkoleniu pt.: „Prawne i techniczne aspekty ustalania geotechnicznych warunków posadowienia budynków w praktyce projektowej oraz realizacji inwestycji”, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2024 r. (środa), o godzinie 17:00 w siedzibie Świętokrzyskiej OIA przy ul. Mazurskiej 48 w Kielcach.

Główne punkty szkolenia:

1. Podstawy prawne

• Ustawy: Prawo budowlane, Prawo geologiczne i górnicze,

• Rozporządzenia: Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Rozporządzenie w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

• Inne spotykane przy projektowaniu: np. instrukcje GDDKiA, PKP.

2. Podstawy normowe

Normy do projektowania geotechnicznego – co architekt powinien wiedzieć– skrót informacji projektowych.

3. Określenie warunków geotechnicznych w procesie inwestycji – zakresy i rodzaje opracowań, klasyfikacja obiektu budowlanego pod kątem wymaganych opracowań, decyzje i terminy administracyjne, wpływ na projektowanie oraz realizacje inwestycji.

4. Ryzyka i odpowiedzialność stron w procesie projektowania i przebiegu inwestycji.

5. Dyskusja.

Rozpoczęcie: 26 czerwca 2024 r. (środa), godzina: 17:00

Miejsce: Świętokrzyska Okręgowa Izba Architektów RP, ul. Mazurska 48 25-342 Kielce

Czas trwania: ok. 120 minut

Prowadzący szkolenie:

mgr inż. Tomasz Bator, projektant i konsultant w zakresie projektowania konstrukcyjno-budowlanego, autor ekspertyz i opinii technicznych. Członek Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Czynny projektant od 1997 roku, uprawnienia projektowe od 2002 roku, uprawnienia wykonawcze 2008 rok. Ukończone specjalistyczne studia podyplomowe z projektowania geotechnicznego na SGGW w 2010 roku. W latach 2010-2015 pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Doświadczenie zawodowe zdobyte poprzez działalność w biurach projektów, firmach wykonawczych oraz deweloperskich.

Serdecznie zapraszamy!

Z wyrazami szacunku,
arch. Wojciech Gwizdak
członek Rady SWOIA RP

Skip to content